Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ako požiadať o nemocenské

Ako požiadať o nemocenské

(postup)

 

 1. Poistenec navštívi lekára, ktorý mu vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (päťdielne tlačivo).
 2. V II. diele potvrdenia – žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok – poistenec vyznačí:
  • o ktorú dávku žiada (nemocenské a/alebo úrazový príplatok)
  • údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu viacerých poistení a spôsob poukazovania dávky) a podpíše ho.
 3. Žiadosť odovzdá na potvrdenie svojmu zamestnávateľovi spolu s IIa. dielom – žiadosťou o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorým si zamestnanec uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa.
 4. Zamestnávateľ zašle II. diel Sociálnej poisťovni. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na nemocenské v rámci ochrannej lehoty, žiadosť nepredkladá zamestnávateľovi, ale priamo pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla posledného zamestnávateľa.
 5. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba doručí II. diel potvrdenia pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobutu.
 6. I. diel potvrdenia – legitimáciu dočasne práceneschopného poistenca – má poistenec počas práceneschopnosti pri sebe.
 7. O tom, či poistencovi vznikol nárok na nemocenské vydá Sociálna poisťovňa písomné rozhodnutie, a to do 60 dní od doručenia žiadosti miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak ide o zložitý prípad, Sociálna poisťovňa môže lehotu predĺžiť alebo konanie prerušiť. Po vydaní rozhodnutia Sociálna poisťovňa začne nemocenské vyplácať.
 8. Ak práceneschopnosť prechádza z jedného mesiaca do ďalšieho, lekár vystaví poistencovi Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti – tzv. „lístok na peniaze“. Zamestnanec ho odovzdá zamestnávateľovi, ktorý ho doručí Sociálnej poisťovni. Ak tak neurobí zamestnávateľ, doručenie do Sociálnej poisťovne zabezpečí poistenec (do 5. dňa v mesiaci, aby nemocenské dostal v riadnom termíne).
 9. Poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti odovzdá I. diel potvrdenia lekárovi. Následne IV. diel – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti – poistenec podpíše a odovzdá zamestnávateľovi.
 10. Zamestnávateľ zašle IV. diel Sociálnej poisťovni. Ak to neurobí zamestnávateľ, urobí tak zamestnanec.
 11. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba doručí IV. diel potvrdenia priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kontakty na pobočky SP nájdete tu: Kontakty – pobočky

Podmienky nároku a ďalšie informácie: