Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Časté otázky

ŠTUDENT: Aké má povinnosti voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia?

 

V čase končiaceho sa školského roka alebo záverečných skúšok vysokoškolského štúdia sa študenti pravidelne obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkou, aké majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Tu sú odpovede na najčastejšie otázky študentov, s ktorými sa stretáva Sociálna poisťovňa.

 

1. Aké povinnosti voči Sociálnej poisťovni má študent počas štúdia a po jeho ukončení?

Študenti nemajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Študent – či už je to žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy – nemá z právneho postavenia študenta voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Toto platí aj v čase medzi ukončením stredoškolského a začatím vysokoškolského štúdia. Iná situácia nastáva, ak je študent poberateľom sirotského dôchodku. Vtedy má oznamovacie povinnosti, napr. poskytovať informáciu o pokračovaní v štúdiu, o jeho prerušení a pod.

 

2. Prečo študent nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Študent nie je povinne poistený na sociálne poistenie, preto mu nevyplývajú ani nijaké povinnosti. Rovnako však si ani nemôže nárokovať na rôzne dávky, ako je to u poistencov, ktorí si platia poistenie – či už ako povinne poistení alebo dobrovoľne poistení.

Ak študent chce mať sociálne poistenie v období štúdia a neskôr mať nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, môže využiť dobrovoľné poistenie. Podmienkou je vek 16 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike.

Ak sa tak rozhodne, môže sa prihlásiť na:

  • komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti),
  • balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie),
  • samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Ak sa študent prihlási na dobrovoľné poistenie, potom má povinnosť platiť si poistné. Ak nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace, poistenie mu zanikne.

 

3. Aké povinnosti voči Sociálnej poisťovni má v ďalšom období? Napríklad, ak sa zamestná, bude podnikať, alebo bude pracovať v zahraničí?

Ak sa študent počas štúdia alebo po jeho skončení zamestná na základe pracovnej zmluvy, nadobúda v sociálnom poistení postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia. Ako zamestnanec nemá voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti. Tieto plní jeho zamestnávateľ, to znamená, že zamestnávateľ odvádza Sociálnej poisťovni poistné, ktoré je povinný platiť študent ako zamestnanec.

Ak študent začne po skončení štúdia podnikať, stáva sa živnostníkom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou a vzťahujú sa na neho podmienky ako pre všetky tieto osoby. Čiže na základe daňového priznania a uvedených príjmov Sociálna poisťovňa určí výšku jeho odvodovej povinnosti. Potom sa stáva poistenom Sociálnej poisťovne, ktorý je povinne poistený, čiže je povinný odvádzať poistné a v prípade rôznych životných situácií si aj nárokovať rôzne dávky.

Ak bude pracovať v zahraničí, budú sa na neho vzťahovať právne predpisy inej krajiny. V takomto prípade mu môžeme len odporúčať, aby si preveril, že zamestnávateľ v zahraničí ho prihlásil na tamojšie sociálne poistenie a aby si odkladal dokumenty o zamestnaní a sociálnom poistení. Všetky sa mu môžu zísť po návrate na Slovensko, alebo po presune do inej krajiny Európskej únie, kde sa napr. obdobia dôchodkového poistenia potom zohľadňujú alebo sa rieši export dávky zo zahraničia a pod. V každom prípade, o dávku – napr. dávku v nezamestnanosti – by mal poistenec žiadať prioritne v krajine, v ktorej pracuje a pôsobí a nie až po návrate na Slovensko.

 

Ďalšie informácie študenti nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Študent.