Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Čestné vyhlásenie - Odklad poistného za január 2021

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac január 2021 do 31. marca 2023

(na základe § 293ew zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády č. 380/2020 Z. z. a nariadenia vlády č. 31/2021 Z. z. a na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 132/2020 Z. z.).

 

Čestné vyhlásenie je určené na vyplnenie a odoslanie elektronicky. Začnite výberom jednej z možností "Zamestnávateľ" alebo "Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) ".

 

|  
*
 
*
 
*
*
 
*
     
*
*
*
     
 

Zaslaním tohto formuláru čestne prehlasujem, že v mesiaci január 2021 som ako zamestnávateľ SZČO vykázal (a) pokles čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. alebo príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „tržba“) o 40 % a viac.

Ako zamestnávateľ SZČO zároveň oznamujem, že pokles tržieb som určil (a) spôsobom2, že som porovnal (a) výšku tržieb za mesiac január 2021 Poučenie:

Odklad splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné“) sa týka zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú v dôsledku mimoriadnej situácie pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Upozorňujeme, že zmena sa týka poistného za kalendárny mesiac január 2021 a zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodnej lehote splatnosti. Povinnosť vykazovať poistné sa nemení a zamestnávatelia musia predložiť výkaz poistného v pôvodnej lehote. Pôvodné lehoty platia aj pre plnenie prihlasovacích a oznamovacích povinností zamestnávateľa.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu je určený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré je doplnené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z. z 20. mája 2020.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za mesiac január 2021:

  • s výškou tržieb za mesiac január 2020 alebo
  • s mesačným priemerom tržieb za rok 2020 (ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok) alebo
  • s výškou tržieb za mesiac február 2020 (ak odvádzateľ nevykonával činnosť v januári 2020).

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok pre odklad splatnosti, zaplatia poistné za január 2021 v predĺženej lehote splatnosti do 30. júna 2021, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše. V prípade, ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za január 2021 ani do 30. júna 2021, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky dlžnej sumy poistného, ktorú nezvýši o úrok.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za mesiac január 2021 považuje za zaplatené do uplynutia tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončí krízová situácia. Ak v tejto lehote poistenec nedoplatí dlžné poistné, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

O zapracovaní predĺženej lehoty splatnosti poistného za január 2021 Vám Sociálna poisťovňa zašle notifikáciu mailovou formou.

  Vyhlásenie:
*
*

(Údaj označený hviezdičkou je povinný *) 

Ak ste SZČO a zároveň zamestnávateľ (FO) a predĺženie splatnosti poistného sa týka obidvoch typov (SZČO aj zamestnávateľa), je potrebné odoslať formulár 2x (za oba typy) ! 

1 označte aktuálnu skutočnosť. 

2 spôsob učenia poklesu tržieb upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nariadením vlády Slovenskej republiky č.132/2020 Z. z. z 20. mája 2020.