Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. júla 2021

Typ poistenca (vzhľadom na povinnosť platiť poistné): samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)1

v eurách
 

 

1) Ktoré fyzické osoby majú postavenie SZČO v sociálnom poistení

SZČO na účely sociálneho poistenia je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO dosahovala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Kedy vzniká a zaniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO v roku 2021

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačne najmenej, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačne najmenej (ďalej len „minimálny vymeriavací základ“).

Povinnosť platiť poistné má za obdobie od 1. júla 2021 SZČO, ktorá dosiahla za rok 2020 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 6 552,00 eur (12 x 546,00 eur).

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, a zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Pri posudzovaní vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO a vzniku povinnosti platiť poistné sa do úvahy berú dosiahnuté príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2020 bez odpočítania výdavkov.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorá je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. ktorá podľa svojho čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) opätovne začala vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu alebo ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, vzniká odo dňa, od ktorého je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO. Podmienkou pre vznik týchto poistení je, že k 1. júlu 2021 alebo k 1. októbru 2021, jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2020 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Ak SZČO vznikne, resp. jej zanikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie za obdobie po 31. decembri 2014, vznik, resp. zánik tohto poistenia SZČO oznamuje Sociálna poisťovňa. Pri vzniku poistenia oznamuje Sociálna poisťovňa SZČO aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného. Tieto údaje je Sociálna poisťovňa povinná oznámiť SZČO v lehote 20 dní od vzniku, resp. zániku povinného poistenia. Pokiaľ o vzniku, resp. zániku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od vzniku, resp. zániku tohto poistenia, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku, resp. zániku poistenia.

Tzv. zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadenia EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, majú povinnosť oznamovať výšku príjmov a výdavkov SZČO do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Taktiež tzv. zahraničné SZČO majú naďalej povinnosť oznamovať vznik alebo zánik oprávnenia na výkon činnosti SZČO, v lehote do ôsmich dní od vzniku alebo zániku oprávnenia, resp. čestne vyhlásiť začatie alebo skončenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá sa vykonáva bez oprávnenia.

 

2) Vymeriavací základ na platenie poistného

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO od 1. júla 2021 alebo od 1. októbra 2021, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2020, je podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2020 okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ČZD“), ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia (ak je SZČO sporiteľ), poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO a upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu a koeficientu 1,486. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ na platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá vykonávala činnosť SZČO v roku 2020 sa vypočíta od 1. júla 2021/ 1. októbra 2021, ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020, nasledovne:
Vymeriavací základ = (ČZD + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2020) : 1,486 : 12

 

Minimálny vymeriavací základ pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO je za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 v sume 546,00 eur a za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 v sume 566,50 eur.

Maximálny vymeriavací základ pre povinne poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity je v sume 7 644,00 eur a za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je v sume 7 931,00 eur.

 

Platenie poistného a  sadzby poistného

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné:

4 na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu

5 na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu

6 na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu (povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO neplatí poistné na invalidné poistenie po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo od 1. januára 2013 ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek)

7 do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

 

Príklad vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO k 1. júlu 2021:

Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti fyzickej osoby sú v sume 70 400,00 eur, ČZD (riadok 47 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020) je v sume 16 000,00 eur. Zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO v roku 2020 je v sume 2 300,80 eur.

Suma príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 70 400,00 eur sa posúdi s 12-násobkom minimálneho vymeriavacieho základu v sume 6 552,00 eur. Príjem SZČO je vyšší ako zákonom ustanovená hranica príjmov, t. j. od 1. júla 2021 vzniká/trvá naďalej tejto SZČO povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, samozrejme za predpokladu, že k 1. júlu 2021 má táto fyzická osoba naďalej postavenie SZČO podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Určenie vymeriavacieho základu tejto SZČO od 1. júla 2021:

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO sa určí nasledovne:

(16 000,00 eur + 2 300,80 eur) : 1,486 : 12 = 1 026,2898 eur.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol, to znamená, že suma 1 026,2898 eur sa zaokrúhli na sumu 1 026,28 eur, čo predstavuje vymeriavací základ tejto SZČO.

Táto suma je vyššia ako minimálny vymeriavací základ 546,00 eur, platný za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 aj ako minimálny vymeriavací základ 566,50 eur, platný za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 a nižšia ako maximálny vymeriavací základ 7 644,00 eur, platný za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 aj ako maximálny vymeriavací základ 7 931,00 eur, platný za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 na platenie poistného na sociálne poistenie, preto táto SZČO za obdobie od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 platí poistné na sociálne poistenie zo svojho skutočného vymeriavacieho základu 1 026,28 eur.

 

Výpočet jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2021 z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur:

Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol, nasledovne:

  • poistné na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 45,15 eur,
  • poistné na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 184,73 eur,
  • poistné na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 61,57 eur,
  • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 48,74 eur.

Za obdobie od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 platí táto SZČO poistné na sociálne poistenie spolu v sume 340,19 eur mesačne.