Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Podávanie a vybavovanie sťažností

 • pri podávaní a vybavovaní sťažnosti sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Čo je a nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, a zároveň
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

 

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, priestupku alebo iného správneho deliktu),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. sťažnosť na činnosť súdneho exekútora),
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (vyjadrenie nesúhlasu s rozhodnutím vydaným Sociálnou poisťovňou v príslušnom konaní). Pozn.: V prípade nesúhlasu s rozhodnutím Sociálnej poisťovne je potrebné použiť riadny opravný prostriedok – ktorým je odvolanie, resp. návrh na preskúmanie súdom (v zmysle poučenia uvedeného v rozhodnutí).
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

 

Sťažnosťou nie je ani podanie

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

 

Ako správne podať sťažnosť:

sťažnosť musí spĺňať predovšetkým tieto obsahové a formálne náležitosti:

 • musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa FO /
 • názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za PO, ak sťažnosť podáva PO,
 • listinná sťažnosť- zaslaná prostredníctvom pošty - musí obsahovať vlastnoručný podpis;
 • elektronická sťažnosť musí byť podaná prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy, alebo autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa domáha,
 • k sťažnosti podanej zástupcom (ak sa sťažnosť netýka osoby ktorá ju podala) musí byť priložené splnomocnenie s osvedčeným podpisom.

 

Otázka: Čo ak bola zaslaná sťažnosť iba e-mailom bez elektronického podpisu:

Na to, aby takáto sťažnosť mohla byť prešetrená, t. j. aby nemusela byť odložená, je potrebné, aby ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdil. Musí tak urobiť v zmysle zákona o sťažnostiach jedným z nasledovných spôsobov:

 1. jej zaslaním listinne poštou s vlastnoručným podpisom,
 2. jej zaslaním prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej na ústrednom portáli verejnej správy,
 3. jej opätovným zaslaním elektronickou poštou (e-mailom), ktorý bude obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis (vyžaduje občiansky preukaz s čipom, príslušné elektronické certifikáty a technické vybavenie).

Podľa zákona o sťažnostiach s klientom nie je možné spísať sťažnosť. Za klienta je možné vyhotoviť sťažnosť výlučne v prípade, ak sa do Sociálnej poisťovne dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama.

 

Prijímanie sťažností

Sociálna poisťovňa je povinná sťažnosť prijať; prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa; sťažnosť, na ktorej vybavenie Sociálna poisťovňa nie je príslušná a v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, Sociálna poisťovňa najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu, 

 

Lehota na vybavenie sťažnosti

Na vybavenie sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach plynie Sociálnej poisťovni lehota 60 pracovných dní od jej doručenia.

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, Sociálna poisťovňa môže lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní; Sociálna poisťovňa oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu predĺženia.

 

Vybavenie sťažnosti

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

 

Kedy je Sociálna poisťovňa povinná sťažnosť odložiť?

Sociálna poisťovňa sťažnosť odloží, ak

 • neobsahuje náležitosti podľa zákona o sťažnostiach,
 • je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,
 • zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa zákona o sťažnostiach,
 • od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
 • ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach,
 • ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti,
 • jej bola zaslaná na vedomie,
 • ju sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá,
 • sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa zákona o sťažnostiach, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy.