Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt „Elektronické služby Sociálnej poisťovne“

Programové obdobie 2007 - 2013

Operacný program informatizácia spolocnosti - logo
Operačný program Informatizácia spoločnosti
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - logo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - logo Úrad vlády Slovenskej republiky - logo
Európska únia - logo
Sprostredkovateľský orgán Sprostredkovateľský orgán Riadiaci orgán Európska únia

  

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Národný projekt "Elektronické služby Sociálnej poisťovne"

Zámerom a hlavným cieľom projektu je implementácia nových, na používateľa orientovaných elektronických služieb prostredníctvom zavedenia nového informačného systému zameraného hlavne na podporu procesov výkonu sociálneho poistenia.

Aktuálne

 • 29.máj 2014

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 • 4.jún 2012

Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012002301 Generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne a ministrom financií SR.

 

Poskytovateľ :
Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS,
MF SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Prijímateľ : Sociálna poisťovňa
dĺžka realizácie projektu : 60 mesiacov
oprávnené obdobie: od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2015
celkové oprávnené výdavky: 34 000 000 €

 • 2.máj 2012

Doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 • 17.február 2012

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 • 22.december 2011

Zverejnenie písomného vyzvania v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt : Elektronické služby Sociálnej poisťovne (kód: OPIS-2011/1.1/33-NP)

 • 28.október 2011

Prezentácia štúdie uskutočniteľnosti "Elektronické služby Sociálnej poisťovne"
na X. zasadnutí Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti OPIS prioritnej osi č.1
(v rámci schváľovacieho procesu Ministerstvom financií SR)
prezentujúci: riaditeľ sekcie informatiky Sociálnej poisťovne Ing. Štefan Červenka

 • 26.október 2011

Verejná prezentácia (PUBLIC HEARING) štúdie uskutočniteľnosti "Elektronické služby Sociálnej poisťovne"
na konferencii ITAPA 2011
prezentujúci: riaditeľ sekcie informatiky Sociálnej poisťovne Ing. Štefan Červenka

 

Z histórie

Snahy Sociálnej poisťovne o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Prvé snahy Sociálnej poisťovne využiť finančné prostriedky z Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS) sú datované do obdobia
rokov 2007-2008.

Sociálna poisťovňa sa uchádzala o schválenie národného projektu "Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne" v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) prioritná os 1 "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb", opatrenie 1.1 "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni" nasledovne:

 • 7. október 2009 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 480000032. Projekt bol schválený vo výške 33 193 918 €.
  Dĺžka trvania projektu 24 mesiacov.

 • 24. jún 2011 – Dodatok č.1 k zmluve o NFP o posune termínu začiatku a ukončenia realizácie aktivít projektu.

 • 27. september 2011 – Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  č. 4800000323 zo dňa 7. októbra 2009), z dôvodu nedostatkov na oboch zmluvných stránách, ktoré sa napriek viacmesačnej snahe nepodarilo odstrániť.

Dokumenty

Elektronické služby Sociálnej poisťovne - štúdia uskutočniteľnosti
Koncepcia rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne 2011_2016

 

Ďalšie informácie nájdete na stránkach: