Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Späťvzatie čestného vyhlásenia (za máj, apríl, marec, február, za január 2021 a v roku 2020 za marec, apríl, máj, jún, júl, december)

Začnite výberom jednej z možností "Zamestnávateľ" alebo "Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)".

Pre úspešné odoslanie vyplňte rovnaké údaje pre typ subjektu, variabilný symbol a email aké boli zadané na pôvodne zaslanom čestnom vyhlásení.

Čestné vyhlásenie o spätvzatí je určené na vyplnenie a odoslanie elektronicky.

 

|  
*
* Obdobie, za ktoré žiadam o späťvzatie: *
     
 

Zaslaním tohto formuláru čestne prehlasujem, že za zvolené obdobie a ako typ odvádzateľa zamestnávateľ SZČO beriem späť pôvodne zaslané čestné vyhlásenie viažuce sa k odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za marec 2020. odpusteniu povinnosti platiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za apríl 2020. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za máj 2020. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za jún 2020. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za júl 2020. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za december 2020. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za január 2021. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za február 2021. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za marec 2021. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za apríl 2021. odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za máj 2021.

*
Poučenie:

Zaslaním a zapracovaním tohto formulára sa nebudú na Vás ako zamestnávateľa alebo povinne poistenú SZČO vzťahovať ustanovenia, v súvislosti s ktorými ste podali pôvodné čestné vyhlásenie viažuce sa na uvedené obdobie.

O zapracovaní späťvzatia Vám Sociálna poisťovňa zašle notifikáciu mailovou formou.

  Vyhlásenie:
*

(Údaj označený hviezdičkou je povinný *) 

Ak ste SZČO a zároveň zamestnávateľ (FO) a späťvzatie sa týka obidvoch typov (SZČO aj zamestnávateľa), je potrebné odoslať formulár 2x (za oba typy) ! 

Ak žiadate späťvzatie čestného vyhlásenia na viac období (kalendárnych mesiacov) je potrebné odoslať formulár za každé obdobie osobitne.